+34 936 065 250  Correu electrónic      LinkedIn  Twitter

TECNOideas2.0 presta tot tipus de serveis dins de l'àrea de la seguretat de la informació de les empreses

Image Slide 1
Consultoria en
seguretat de
sistemes de la
informació

La ciberseguretat no és una despesa, sinó una inversió.

TECNOideas us ajuda a mantenir la vostra empresa el més segura possible amb la premissa que el 100% de seguretat no existeix.

Més informació>>

Shadow
Podem oferir-vos una sèrie de serveis tècnics que milloraran les opcions de la vostra empresa i proporcionaran més seguretat i fiabilitat als vostres clients.

Auditories de seguretat/pentesting, mirem els budells de la seva empresa.

Anàlisi de vulnerabilitats i identificació d'amenaces.

Realitzem simulacres de phishing, vishing, enginyeria social, etc.

Planifiquem de manera contínua les necessitats reals de la vostra empresa.

Com respondre davant d'incidents.

Seguretat en email/formació.

Consultoria en seguretat

El millor per fer-los front és tenir una empresa de ciberseguretat que constantment monitoritzi els dispositius i actualitzi tot el necessari.
TECNOideas us ajuda a mantenir la vostra empresa el més cibersegura possible i, com que la seguretat al 100% no existeix, reaccionar amb rapidesa davant de qualsevol incident, minimitzant els efectes perjudicials.

– Auditories de seguretat, proves de penetració i consultoria en ciberseguretat. Analitzem els equips de la vostra empresa (per exemple, amb campanyes de phishing simulat) i valorem el grau de seguretat. En cas necessari, recomanem els passos a seguir ia mitjà-llarg termini, les eines a implantar.